COMMON MISTAKES IN FILIPINO

  • Once transcribers put speeches, press briefings, or messages into text, the Content Manager (CM) edits the transcription. Usually, these have Tagalog expressions that need editing for clarity.
  • CM is advised to Ctrl-f the following words for quicker editing.

Incorrect

Correct

yun iyon, ayon, hayun, yaon, or ‘yun
yung ‘yung or iyong
dun doon
nanjan nariyan, nandiyan
nandun nandoon
to ‘to or ito
pag ‘pag or kapag
nung noong, nang, o ng
no ‘no (followed by a question mark)
jan or dyan diyan
sya siya
niyo ninyo or n’yo
nya niya
yan ‘yan or iyan
tsaka at saka o ‘tsaka
wag ‘wag, huwag, or h’wag
kelangan kailangan
kelan kailan
diba ‘di ba (followed by a question mark)
kase kasi
meron mayroon
ganun ganoon

USE OF “NG” AND “NANG”

“Ng” is used to precede a noun

e.g.
Tinawag siya ng pulis.

On the other hand, “nang” is used to precede an adverb.

e.g.
Tumakbo nang mabilis ang suspect palabas ng bus. Iyak nang iyak ang biktima.


FILIPINO WORDS WITH MULTIPLE SPELLINGS
Though both spellings are accepted in general, the words written on the right are used. On the other hand, for transcriptions, we follow the pronunciation.

pwede Puwede
pasya Pasiya
tignan tingnan
aspeto aspekto
kunwari kunyari
d’yan diyan

*Use the longer spelling.

HYPHENATED FILIPINO WORDS

If the prefixes “pag” and “nag” are followed by vowels, use hyphens.

e.g.
nag-aalaga, pag-ilag, nag-impake, pag-aatubili, etc.

TAGALOG COMBINED WITH ENGLISH WORDS
Transcriptions have a lot of Tagalog–English words. For the sake of clarity, Taglish words should be separated with a hyphen.

Below are some examples of Taglish words. On the left side are the incorrect ways of writing these hybrid words, whereas on the right side are the proper ways.

Incorrect

Correct

nagcocooperate

nagco-cooperate

inupdate

in-update

inirelease

ini-release

iveverify

ive-verify

There are Tagalog–English words that cannot be separated with a hyphen. To avoid confusion, the word should be followed by the English word in brackets.

e.g.
kinut [cut]
minanage [manage]
winork-out [work-out]
idinelegate [delegate]

AVOID ADDING S TO PLURALIZE FILIPINO WORDS

Incorrect:
During the Spanish occupation, nipa huts called kubos usually surrounded the chapel.
The small town was riddled with various stories of magkukulams, aswangs, and agimats.

*My aunt is fond of hanging parols on the windows of the mansion.

Correct:
During the Spanish occupation, nipa huts called kubo usually surrounded the chapel.
The small town was riddled with various stories of the mangkukulam, aswang, and agimat.

*(Opt to find an English substitute)

My aunt is fond of hanging star lanterns called parol on the windows of the mansion.

< Previous Chapter

The PCDSPO Style Guide

Next Chapter >